คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
1.ผศ.ดร.อนุชา ถาพยอมประธานหลักสูตร
2.ผศ.ดร.ณฐา เศวตรากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.อาจารย์ธนัชพร ถวิลผลอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำอาจารย์ประจำหลักสูตร