คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
1.อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภูมิประธานหลักสูตร
2.อาจารย์ชัยนาจ  ปั้นสันเทียะอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.อาจารย์ปิยวัฒน์  ตรัสสรณวาทินอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.อาจารย์รุ่งโรจน์  สุบรรณจุ้ยอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์หยก จารุสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร