สำนักงานคณบดี

นางวรภร โจแฮนสัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางเมธินี คำภาแก้ว
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางนัทธ์หทัย รัตนบุรี
หัวหน้างานบริการและธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ แก้วทอง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวโกมลรัตน์ จุละจาริตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชัชญา ยิ้มแฉล้ม
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวณัฏฐ์ปิยา มูสิกพันธ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัลชิตา แสงสุภาภัทจำนง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจวรรณ พาลี
ตำแหน่งบุคลากร

นางสาววรรณกร สุทธิชื่น
พนักงานพิเศษ

นางสาวสิตารวีร์ นิธินันท์ฐากุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวหทัยรัตน์ คงมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกัลยกฤต กัลยามา
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นายเจษฎาภรณ์ ช่วยรอด
นักวิชาการพัสดุ

นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์
วิศวกรไฟฟ้า

ธวัช อภิวัฒนานนท์

นายธวัช อภิวัฒนานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีเพชร ศิริคช
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายไพรัช เส็งลา
พนักงานพิเศษ