คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.(ปริญญาเอก)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพ และวิทยาเขตระยอง
1.ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวินผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1.ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวินอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณาอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราชอาจารย์ประจำหลักสูตร
6.รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์อาจารย์ประจำหลักสูตร
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกลอาจารย์ประจำหลักสูตร
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญาอาจารย์ประจำหลักสูตร
11.อาจารย์ ดร.ณฐา เศวตนรากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษวดี พงษ์ศิริอาจารย์ประจำหลักสูตร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ละตาอาจารย์ประจำหลักสูตร
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ถาพยอมอาจารย์ประจำหลักสูตร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวัลย์ สว่างรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตร
16. อาจารย์ ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัยอาจารย์ประจำหลักสูตร
17. อาจารย์ ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร
18. อาจารย์ ดร.นพพร บัวอินทร์อาจารย์ประจำหลักสูตร
19. อาจารย์ ดร.ศิริมา ตันติธำรงวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร
20. อาจารย์ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีดอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพ และวิทยาเขตระยอง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์อาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุลอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.(Accounting)(ปริญญาโท)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ละตาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมลอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยาอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปักอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ละตาอาจารย์ประจำหลักสูตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ถาพยอมอาจารย์ประจำหลักสูตร