หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Master of Business Administration Program in Industrial Business Administration

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 โครงสร้างหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก236 หน่วยกิต
วิชาบังคับ33 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร36 หน่วยกิต
 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)36 หน่วยกิต
วิชาบังคับ30 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา18 หน่วยกิต
ปัญหาพิเศษ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร36 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Master of Business Administration Program Program in Accounting

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 โครงสร้างหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก236 หน่วยกิต
วิชาบังคับ33 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐาน9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร36 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Doctor of Business Administration Program in Industrial Business Administration

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตโทในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ

 โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2.154 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ48 หน่วยกิต
วิชาบังคับ12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร54 หน่วยกิต